Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
Fontaines Creations Amsterdam
gevestigd aan het Europaplein 95
1078 GZ Amsterdam
Kamer van Koophandel nummer: 33234260
BTW nummer BTW nummer: NL001937702B94

Opleiding cursussen en workshops: Lederen tassen maken
Aanmelding en inschrijving
• Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier dan wel via email verzonden formulier.
• Er dient een aanbetaling te worden gedaan van 50 euro, de datum van ontvangst van de aanbetaling geldt als inschrijvingsdatum. Na ontvangst van de inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen.

Toelating en selectie
• Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan geplaatst kunnen worden, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overige een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud.
• Indien zich voor een cursus minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal (3 personen) dan is Fontaines Creations  gerechtigd de cursus te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaald cursusgeld of aanbetaling zal worden gerestitueerd binnen 14 binnen dagen na aanvangsdatum cursus, tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan voor de volgende cursus met dezelfde inhoud.

 Cursusduur en vakanties
• Het cursusjaar voor de jaaropleiding loopt van september tot en met juli het daarop volgende jaar.
• De 10-weekse cursussen vinden plaats via vermelding op de website.
• Er vindt geen cursus plaats tijdens schoolvakantie regio Noord Holland.

 Kosten en betaling
• De prijs van de cursus staat in folder en op de website vermeld en/of is op aanvraag verkrijgbaar. Bedragen zijn vrij van BTW. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
• Het resterende cursusgeld (na aftrek van aanbetaling) kan de eerste les contant of per pin worden betaald.
• Het resterende cursusgeld (na aftrek van aanbetaling) kan ook in twee termijnen worden betaald (bij de eerste en vijfde les).

Annulering & Verzuim
• Bij een annulering voor aanvang van een cursus worden geen kosten in rekening gebracht indien de cursist voor twee weken voorafgaande aan de cursus per aangetekende brief heeft geannuleerd. De aanbetaling zal echter na twee weken voorafgaand aan de cursus niet geretourneerd worden.
• Bij annulering tijdens de cursus bestaat in beginsel geen recht op terugbetaling van het cursusgeld behoudens indien voldaan is aan hetgeen hier bovengenoemd is gesteld. In uitzonderlijke gevallen in overleg, zal Fontaines Creations het bedrag geheel of gedeeltelijk restitueren.Deze bedenktijd geldt ook indien de werkgever de cursus betaald en/of boekt.
• Fontaines Creations biedt de mogelijkheid om één gemiste les door de cursist in te halen tijdens een cursus.

Cursusmateriaal
Fontaines Creations betracht de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controle van de door haar gemaakte cursusmateriaal en zal al hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om fouten hierin te voorkomen.
• Fontaines Creations staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin bevatte informatie (bijvoorbeeld type- en druk fouten).
• Het tijdens de cursus aan de cursisten ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van Fontaines Creations worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de cursus.
• De intellectuele eigendomsrechten op de door Fontaines Creations uitgegeven cursusboeken blijven ten alle tijden bij Fontaines Creations.
• Het is absoluut niet toegestaan filmmateriaal gemaakt tijdens de cursus te plaatsen op het internet.

Vertrouwelijke informatie
• Fontaines Creations en haar medewerkers zullen geheimhouding in acht nemen ten aanzien van gevoelige informatie zoals bedrijfssituaties, werkprocessen , strategieën door de cursist verstrekt. Ook na beëindiging van de cursus periode.

Overmacht
• Fontaines Creations behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke cursusleider, docent te vervangen.
• Ingeval van ziekte zal Fontaines Creations zich inspannen de cursus op een ander tijdstip te vervangen / in te halen. Indien de ziekte loopt voor een langere periode, en binnen een maand de lessen niet zijn ingehaald, wordt het lesgeld voor de overige lessen, die zullen uitvallen, gerestitueerd.
• Met het vermelde in bovenstaande wordt Fontaines Creations geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege de cursist geen recht heeft op verdere schadevergoeding.

Aansprakelijkheid gebruik machines  materialen en gereedschap.
• De cursist maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige materialen en machines. Fontaines Creations is hierbij gevrijwaard van enig lichamelijk letsel dat veroorzaakt kan worden door de machines of gereedschap.
• Fontaines Creations betracht de nodige zorgvuldigheid bij de controle van de door haar beschikbaar gestelde machines dat deze optimaal werken.
• De cursist is gevrijwaard van enige schadeclaim als gevolg van schade door eventuele gebreken aan machines of materialen. Behoudens de aansprakelijkheid jegens de wet.

Verhuur werkruimte
• De cursist maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige materialen en machines. Fontaines Creations is hierbij gevrijwaard van enig lichamelijk letsel dat veroorzaakt kan worden door de machines of gereedschap.

Ontbinding
• Fontaines Creations is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Klachten en geschillen
• Indien U ergens een klacht over heeft of, om welke reden dan ook niet tevreden bent met de cursus, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk door te geven. Dit kunt U doen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mail adres: info@fontainescreations.nl of schriftelijk naar het postadres: Fontaines Creations, Europaplein 95 1078GZ Amsterdam.

Uw klacht dient in ieder geval te bevatten:
Uw naam en adres
Dagtekening
Een duidelijke omschrijving van de klacht
De reden waarom U bezwaar maakt
Ondertekening

• Klachten worden binnen veertien dagen na dagtekening van ontvangst door Fontaines Creations per e-mail bevestigd.
• Afhandelingstermijn van de klacht is vier weken. Mocht Uw klacht onverhoopt meer tijd in beslag nemen dan wordt U hiervan via e-mail op de hoogte gesteld met de reden en indicatie wanneer U een antwoord kunt verwachten.
• Klachten zullen immer vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen er alles aan doen om tot een goede oplossing te komen.

Beroep
• Indien U het niet eens bent met afhandeling van Uw klacht, kunt U zich wenden tot:

Mevrouw C. Kruijssen
Praktijk voor psychologie
Schinkelkade 67 D3
1075 VM Amsterdam

• Een beroep tegen de afhandeling van de klacht dient uiterlijk binnen veertien dagen na dagtekening van het antwoord van Fontaines Creations schriftelijk gemotiveerd aan Mevrouw C. Kruijssen te worden meegedeeld.
• Klachten worden zo snel mogelijk, doch binnen vier weken na dagtekening behandeld.
• Indien de behandeling van de klacht langer tijd nodig heeft dan de vastgestelde termijn, wordt de indiener van de klacht op de hoogte gebracht via e-mail met de  reden en indicatie wanneer U antwoord kunt verwachten.
• Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd.
• Klachtendossiers worden twee jaar bewaard.
• Het oordeel van bovenstaande instantie is voor Fontaines Creations bindend en de consequenties zullen door Fontaines Creations snel worden afgehandeld.

Toepasselijk recht
• Op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
Winkel
Fontaines Creations Amsterdam
Kamer van Koophandel nummer: 33234260
BTW nummer: NL001937702B94

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Fontaines Creations. Door bij Fontaines Creations een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden van Fontaines Creations akkoord gaat. Fontaines Creations behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar algemene voorwaarden te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet hebt besteld, dan dient u Fontaines Creations hiervan op de hoogte te stellen per email via info@fontainescreations.nl

Eventuele onjuistheden van de door Fontaines Creations aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Fontaines Creations worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Fontaines Creations heeft verstrekt.

Prijzen en kosten

De prijzen in de Fontaines webshop zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven. Prijsverhogingen kunnen zich voordoen als de overheid belastingen of kosten verhoogt of als zich omstandigheden voordoen die buiten de macht van Fontaines Creations ligt. De prijzen die op de Fontaines webshop worden getoond zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten voor bestellingen worden vermeld bij het afrekenen van de artikelen.

Totstandkoming van de overeenkomst
U kunt bestellen door het bestelproces op www.fontainescreations.nl te doorlopen. Als Fontaines Creations uw woonadres niet kan vaststellen, is de bestelling niet geldig. Fontaines Creations is gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren of om aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Fontaines Creations uw bestelling per e-mail bevestigt.

Herroepingsrecht:
Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van zeven werkdagen. Gedurende deze periode hebt u een herroepingsrecht. Dit houdt in dat u uw bestelling binnen zeven werkdagen zonder opgave van redenen mag terugsturen. De artikelen moeten echter ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking met alle labels nog aan het artikel worden teruggestuurd.

Artikelen die op maat voor U worden afgeknipt kunnen niet geretourneerd worden.

Indien u ervoor kiest om uw bestelling terug te sturen dient u ons daar direct van op de hoogte te stellen door een email te sturen naar info@fontainescreations.nl